język polskijęzyk angielski

Polityka prywatności - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania („RODO”) informujemy, że w przypadku dokonania zamówienia na stronie adit.art.pl jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.
 

1.Dane kontaktowe Administratora.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Dramatu i Teatru "ADiT",
ul. Piotrkowska 5/8, 02-375 Warszawa

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby a także drogą e-mailową lub telefoniczną

E-mail: agencja@adit.art.pl
Telefon: 22 822 11 99
 
2. Cele przetwarzania.
Informujemy, że Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach :
-  zawarcia i wykonania umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji,
-  przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
-  w celu wywiązania się przez Administratora z innych obowiązków prawnych.

3. Brak obowiązku podania danych.
Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać od Państwa podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma i adres prowadzenia działalności gospodarczej, numery posiadane we właściwych rejestrach (NIP), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer rachunku bankowego.
Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy; w razie ich braku realizacja umowy może być niemożliwa do wykonania.


4. Odbiorcy.
W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy i współpracownicy Administratora. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe i informatyczne.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych.


5. Czas przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu przez okres:
- 1 roku, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub chęci dokonania podobnego zlecenia,
- 5 lat, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa o rachunkowości),
- w celach marketingowych, do czasu cofnięcia zgody.


6. Uprawnienia.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


7. Bezpieczeństwo.
Przywiązujemy wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne, które chronią zebrane przez nas informacje.